Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „uDOSTĘPniacze”

§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs „uDOSTĘPniacze”: celem jest podniesienie świadomości młodych ludzi na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, które uniemożliwiają lub utrudniają im udział w różnych sferach życia (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do klas 2-3 szkół ponadpodstawowych). 
 3. Gala Finałowa: wydarzenie organizowane w formie online, podsumowujące Konkurs „uDOSTĘPniacze”.
 4. Organizator Konkursu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
 5. Administrator danych osobowych: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 6. Wykonawca: PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, ul. Dokerów 18, 15-591 Białystok, odpowiedzialny za realizację Konkursu i Gali Finałowej.
 7. Biuro projektu: PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, ul. Rysia 10, 15-509 Sobolewo.
 8. Obszar realizacji:  wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu 16 województw Polski.
 9. Grupa docelowa:
  1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, klas 2-3 z terenu całej Polski.
  2. Nauczyciele, prowadzący lekcje o dostępności w zgłoszonych szkołach.
  3. Opiekunowie zespołów konkursowych.
 10. Uczestnicy: uczniowie, nauczyciele oraz opiekunowie zespołów ze szkół zgłoszonych i zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
 11. Nauczyciel: pedagog wskazany w formularzu zgłoszeniowym do przeprowadzenia lekcji o dostępności.
 12. Opiekun zespołu: osoba wskazana w formularzu zgłoszeniowym jako opiekun zespołu konkursowego.
 13. Zespół konkursowy: grupa maksymalnie 10 uczniów oraz opiekun zespołu, którzy prześlą pracę konkursową.
 14. Laureaci: uczniowie trzech zespołów konkursowych, których prace konkursowe zostały najwyżej ocenione przez jury konkursowe.
 15. Lekcja: zajęcia trwające 45 min., przeprowadzone w szkole zakwalifikowanej do Konkursu przez zgłoszonego nauczyciela szkoły dla minimum jednej klasy (klasy 2-3), realizowane na podstawie scenariusza lekcji oraz materiałów dodatkowych przekazanych przez Wykonawcę.
 16. Kurs e-learningowy na temat dostępności: kurs, do udziału w którym zobowiązany jest każdy nauczyciel zgłoszony do prowadzenia lekcji.
 17. Zgłoszenie on-line: wypełniony przez  Uczestnika zainteresowanego udziałem w Konkursie  formularz dostępny pod adresem: udostepniacze.mfipr.gov.pl i przesłany przez w formie określonej w Regulaminie.

§ 2 CELE KONKURSU ORAZ TERMINY

 1. Cele Konkursu
  1. Podniesienie świadomości młodych ludzi na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, które uniemożliwiają lub utrudniają im udział w różnych sferach życia.
  2. Wywołanie w młodych ludziach poczucia sprawczości w kwestii poprawy dostępności poprzez pokazanie możliwych zmian w lokalnej przestrzeni.
  3. Zachęcenie młodych ludzi do analizy zmian i korzyści, jakie przyniosła lub przyniesie lokalnej społeczności, realizacja inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich w zakresie dostępności.
  4. Promocja projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.
  5. Popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich, zasady dostępności jako polityki horyzontalnej UE i Programu Dostępność Plus.
  6. Ważne jest również zwrócenie uwagi, że Fundusze Europejskie wspierają niwelowanie barier dla osób z niepełnosprawnością szczególnie w Programie Dostępność Plus.
 2. Czas trwania konkursu: 10.01.2022 r. – 20.05.2022 r.
  1. Przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Konkursie: 10.01.2022 r. – 10.02.2022 r.
  2. Udział w szkoleniu e-learningowym przez zgłoszonych do prowadzenia lekcji nauczycieli: 18.02.2022 r. – 24.02.2022 r.
  3. Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji o dostępności w szkołach zakwalifikowanych do udziału w Konkursie (stacjonarnie lub online): 28.02.2022 r. – 8.03.2022 r.
  4. Przesyłanie prac konkursowych oraz potwierdzeń przeprowadzenia lekcji: 1.03.2022 r. – 16.03.2022 r.
  5. Weryfikacja zgłoszeń i wybór Laureatów: do 23.03.2022 r.
  6. Przekazanie nagród do szkół (wysyłki pocztowe lub kurierskie): do 20.05.2022.
  7. Gala Finałowa: 20.05.2022 r.
 3. Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają możliwość zmiany terminów, o których mowa w punktach 2 a-g.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE „uDOSTĘPniacze”

 1. Szkoła, przystępując do udziału w Konkursie, odpowiada za jego realizację na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 2-3 i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu 16-stu województw Polski. W Konkursie zakłada się udział 96 szkół, do 6 szkół z każdego województwa.
 3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Wykonawcy,  osoby wyznaczone przez Organizatora i Wykonawcę do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem i Wykonawcą, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3  powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Konkurs obejmuje:
  1. Organizację przez nauczycieli w szkołach min. jednej lekcji o dostępności w wybranej drugiej lub trzeciej klasie (na bazie materiałów przekazanych przez Wykonawcę).
  2. Opracowanie przez zespoły konkursowe pracy konkursowej i przesłanie jej do oceny kapituły konkursowej.
  3. Organizację gali finałowej online dla laureatów Konkursu.
 6. Warunkiem koniecznym, aby zgłosić szkołę doudziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl oraz przesłanie w formie skanu - wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (generowanymi automatycznie przy zgłoszeniu online; Załącznik nr 1, 4), podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły, nauczyciela zgłaszającego się do prowadzenia lekcji, a także opiekuna zespołu projektowego, na adres e-mail Wykonawcy: konkurs@udostepniacze.pl w terminie 3 dni od przesłania zgłoszenia online.
 7. O przyjęciu szkoły do Konkursu decyduje kolejność zgłoszenia wraz z terminowym przekazaniem niezbędnych dokumentów w formie skanu, o których mowa w pkt. 6, a także spełnienie warunków określonych w Regulaminie.
 8. Wykonawca powiadomi zgłoszoną szkołę, czy zakwalifikowała się do udziału w Konkursie drogą mailową niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia online oraz skanu dokumentów zgłoszeniowych.
 9. Szkoła zakwalifikowana do udziału otrzyma unikalny link do drugiej części formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem którego wypełni dane dotyczące zespołu konkursowego, zgłosi pracę i wygeneruje niezbędne dokumenty do podpisu (Załącznik nr 2, 5, 6)  i przesłania skanem na adres e-mail Wykonawcy: konkurs@udostepniacze.pl.
 10. Każda szkoła zakwalifikowana do udziału w Konkursie może zgłosić tylko jeden zespół konkursowy, składający się z maksymalnie 10 uczniów i 1 opiekuna zespołu.
 11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji, w przypadku, gdy do akcji edukacyjnej zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba szkół z każdego województwa.
 12. Nauczyciel zgłaszając się do projektu zobowiązuje się do:
  1. Udziału w 4-godzinnym kursie e-learningowym na temat dostępności, zapewnionym przez Wykonawcę. Nauczyciel musi ukończyć kurs przed przeprowadzeniem lekcji o dostępności w szkole (warunek konieczny).
  2. Przeprowadzenia jednej 45-minutowej lekcji dla uczniów wybranej klasy 2 lub 3 na bazie przekazanego przez Wykonawcę scenariusza zajęć i materiałów dodatkowych;
  3. Przesłania w formie skanu na adres email: konkurs@udostepniacze.pl potwierdzenia przeprowadzenia lekcji (Załącznik nr 3) wraz z formularzem zgłoszenia pracy konkursowej Przesłanie potwierdzenia jest warunkiem koniecznym przekazania nagród w przypadku zwycięstwa w Konkursie.
 13. Opiekun zespołu konkursowego zobowiązuje się do:
  1. Zebrania zespołu konkursowego złożonego z maksymalnie 10 uczniów, przy czym minimum 50% uczniów w zespole konkursowym powinno być uczestnikami lekcji o dostępności;
  2. Zebrania niezbędnych zgód wymaganych regulaminem (Załączniki nr 5 i 6);
  3. Koordynacji opracowania pracy konkursowej;
  4. Przesłania danych zespołu konkursowego oraz pracy konkursowej poprzez formularz, do którego otrzyma indywidualny link po zakwalifikowaniu szkoły do udziału w Konkursie, w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2022 r.;
  5. Pełnienia funkcji opiekuna zespołu podczas gali finałowej, w przypadku zakwalifikowania się zespołu do grona laureatów Konkursu;
  6. Przesłania potwierdzenia odbioru nagród w przypadku znalezienia się w gronie laureatów (Załącznik nr 8);
  7. Udziału wraz z zespołem w Gali Finałowej online.  
 14. Wykonawca przekaże każdej szkole zakwalifikowanej do udziału w Konkursie nieodpłatnie materiały edukacyjne (m.in. scenariusz lekcji, film edukacyjny, prezentację merytoryczną) potrzebne do przeprowadzenia lekcji. Materiały zostaną wysłane drogą mailową w formie linków bądź plików PDF na adres mailowy nauczyciela.
 15. Szkoła zobowiązana jest:
  1. Udostępnić bezpłatnie infrastrukturę szkoły niezbędną do przeprowadzenia przez nauczyciela lekcji organizowanej w ramach Konkursu, w tym sprzętu umożliwiającego wyświetlenie filmu z dźwiękiem (np. telewizor + odtwarzacz DVD, projektor, ekran/ tablica multimedialna) oraz sprzętu umożliwiającego odtworzenie nagrania dźwiękowego. Dopuszcza się możliwość organizacji lekcji w formie zdalnej. Szkoła w takiej sytuacji zobowiązuje się do zapewnienia warunków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia lekcji online.
  2. Umożliwić zgłoszonemu nauczycielowi  przeprowadzenie lekcji (stacjonarnie lub zdalnie) w minimum jednej drugiej lub trzeciej klasie, zgodnie ze scenariuszem przekazanym przez Wykonawcę oraz zapewnić opiekę i bezpieczeństwo uczniom podczas realizacji lekcji (w przypadku lekcji stacjonarnej).
  3. Umożliwić opiekunowi zespołu konkursowego udział wraz z uczniami w Gali Finałowej, która zostanie zorganizowana online 20 maja 2022 r.   
 16. Wytyczne dotyczące zadania konkursowego:
  1. Każdy zespół, biorący udział w Konkursie może zgłosić tylko jedną pracę. Po zgłoszeniu pracy poprzez formularz zgłoszeniowy nie ma możliwości jej poprawienia.
  2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu o tematyce zgodnej z celami konkursu (§ 2pkt 1), nagranie w jakości FullHD, max. rozdzielczość 1980x1080p nie dłuższy niż 2 minuty (rozmiar pliku nie powinien przekroczyć 250 MB), format mp4 lub mov.
  3. Praca konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych.
  4. Dodatkowo, w formularzu zgłoszeniowym należy podać tytuł pracy oraz jej krótki opis. Nieuzupełnienie wskazanych przez Wykonawcę pól w formularzu zgłoszeniowym dyskwalifikuje pracę w procesie oceny.
  5. Prace konkursowe muszą zostać zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie do  16.03.2022 r.
  6. Praca konkursowa musi być przygotowana przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym, tj. zespół uczniów z pomocą/pod nadzorem opiekuna zespołu.
  7. Spośród wszystkich otrzymanych prac konkursowych, Wykonawca wyłoni 20 prac, które w dalszej kolejności zostaną przesłane do oceny przez kapitułę konkursu. Ocena zostanie dokonana na podstawie karty oceny (Załącznik nr 7).
  8. Spośród 20 pomysłów, rekomendowanych do drugiego etapu oceny przez Wykonawcę, kapituła konkursu w składzie minimum 5 osób wyłoni, zgodnie z kryteriami oceny (Załącznik nr 7), 3 laureatów (zespołów) Konkursu.
  9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursu udostepniacze.mfipr.gov.pl. Wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszonych prac konkursowych są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  10. Wykonawca powiadomi w sposób elektroniczny (mailowo) opiekunów trzech zwycięskich zespołów o wygranej w Konkursie.
  11. W przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad Regulaminu Wykonawca zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy konkursowej, bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

§ 4 UDZIAŁ W GALI FINAŁOWEJ

 1. Wszystkie zespoły konkursowe są zaproszone i zobowiązane do udziału w Gali Finałowej online, która będzie zorganizowana online w 20.05.2022. Szkoły zapewnią niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą  udział w Gali (np. laptop z podłączeniem do ekranu lub monitora wraz z nagłośnieniem). Gala będzie zorganizowana w formie spotkania online.
 2. Laureaci (trzy zwycięskie zespoły konkursowe) wraz z opiekunem zespołu (jeden opiekun na zespół) wezmą udział w gali finałowej jako prelegenci. Ich udział od strony technicznej zostanie zorganizowany przez Wykonawcę Konkursu. O wszystkich szczegółach gali Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową w kwietniu 2022 r. 
 3. Szczegółowy program Gali zostanie przekazany opiekunom zespołów w kwietniu 2022 r.

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrodami za zajęcie I, II i III miejsca będą:
  1. nagrody grupowe w postaci atrakcyjnego wspólnego spędzenia czasu dla całej klasy (łącznie 3 grupowe nagrody) - voucher na wspólne wyjście do kina, teatru lub muzeum o wartości max 3 000,00 zł brutto z terminem ważności 12 miesięcy;
  2. nagrody rzeczowe dla szkół w formie tzw. ”niezbędnika uDOSTĘPniacza”, czyli zestawy potrzebne do przeprowadzenia warsztatów o dostępności lub do organizacji zajęć tzw. wcieleniowych (np: laska dla osoby niewidomej, okulary różnego typu symulujące problemy ze wzrokiem, słuchawki wygłuszające, projektor, książki tyflograficzne do biblioteki) o wartości do 5 000,00 zł brutto;
  3. nagroda w formie vouchera do księgarni internetowej dla opiekuna zespołu o wartości 200,00 zł;
  4. dyplom uczestnictwa w Konkursie dla uczniów, nauczycieli i szkół.
 2. Szkoły, które wzięły udział w konkursie, ale nie znalazły się w gronie laureatów, otrzymają dyplomy.
 3. Nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniu online z dostępności, otrzymają drogą mailową zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 4. Nagrody główne zostają wręczone laureatom podczas gali finałowej lub bezpośrednio przed nią, zaś dyplomy dla pozostałych szkół, biorących udział w konkursie będą wysłane drogą pocztową.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ich równowartość pieniężną.
 6. Organizator oświadcza, że nagroda przyznana dla jednego ucznia oraz nauczyciela nie przekroczy kwoty 2000,00 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128).
 7. Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§ 6 DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji ogólnopolskiego konkursu pn. „uDOSTĘPniacze 2.0”, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ogólnopolskiego konkursu pn. „uDOSTĘPniacze 2.0” (w tym kontaktowania się z Uczestnikami) (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) oraz w celach informacyjno-promocyjnych związanych z Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie niezbędności przetwarzania danych do realizacji akcji edukacyjnej oraz udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z zastrzeżeniem, że w przypadku cofnięcia zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osoba, traci prawo udziału w konkursie.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do dnia określonego w art. 140 Rozporządzenie 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Organizatora pod adresem ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres mailowy: IOD@mfipr.gov.pl.
 8. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z akceptacją Klauzuli Informacyjnej o danych osobowych, stanowiącej paragraf nr 6 Regulaminu.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę projektu: Firma PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, z siedzibą przy ul. Dokerów 18, 15-591 Białystok, zgodnie z zapisami umowy zawartej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej a  PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu przesyłając pracę konkursową, o której mowa w par. 3 pkt. 16, oświadcza i zapewnia, że:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanych materiałów dodatkowych i pracy konkursowej;
  2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z pracy konkursowej, o której mowa w par. 3 pkt. 16, będącej utworem;
  3. przekazanie oraz korzystanie z pracy konkursowej, o której mowa w par. 3 pkt. 16 przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich;
  4. w przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Wykonawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich do pracy konkursowej, o której mowa w par. 3 pkt. 16, Uczestnik akcji pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób;
  5. uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych w pracy konkursowej, o której mowa w par. 3 pkt. 16 do wykorzystania ich wizerunków.
 2. Za niepełnoletniego ucznia oświadczenie, o którym mowa w par. 3 punkt 9, składa rodzic lub prawny opiekun zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
 3. Organizator i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje  Organizator.
 3. Wszelkie pytania oraz uwagi należy kierować na adres biura projektu Wykonawcy Konkursu PRownia Sztuka Relacji Anna Zakrzewska ul. Rysia 10, 15-509 Sobolewo, e-mail: konkurs@udostepniacze.pl.
 4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
 5. Złożenie przez uczestników podpisów na formularzu zgłoszeniowym jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 7. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Pobierz Regulamin (PDF 256 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu

 1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do konkursu (PDF 458 KB)
 2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy zespołu i pracy konkursowej (PDF 477 KB)
 3. Załącznik nr 3 – Potwierdzenie przeprowadzenia lekcji (PDF 438 KB)
 4. Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF 438 KB)
 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie  rodzica/ prawnego opiekuna ucznia (PDF 452 KB)
 6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie  opiekuna zespołu (PDF 556 KB)
 7. Załącznik nr 7 – Karta oceny prac konkursowych (PDF 459 KB)
 8. Załącznik nr 8 – Potwierdzenie odbioru nagród (PDF 453 KB)